Warunki użytkowania

1. Wprowadzenie

1.1 Przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej („Witryna internetowa”) należy zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania („Warunki użytkowania”). Odwiedzenie tej Witryny internetowej i korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją Warunków użytkowania i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien korzystać z Witryny.

1.2 Administratorem Witryny internetowej i autorem Warunków użytkowania jest Rado Watch Co. Ltd. z siedzibą pod adresem Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Szwajcaria, („Rado”, „marka Rado”, „my”, „nam”, „nas”, „nasz”).

1.3 Rado może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki użytkowania. Wszelkie zmiany są wiążące dla Użytkownika. Z tego powodu powinien on okresowo odwiedzać tę stronę i zapoznawać się z aktualnymi postanowieniami.  

2. Przeznaczenie i zawartość witryny internetowej

2.1 Wszystkie informacje i materiały dostępne w Witrynie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny w zakresie produktów i usług Rado. Informacje i materiały nie są ofertami produktów ani usług Rado, jej autoryzowanych dystrybutorów ani innych podmiotów zewnętrznych. Nie stanowią również porad ani instrukcji dotyczących użytkowania produktów lub usług marki Rado.

2.2 W Witrynie internetowej mogą znajdować się informacje dotyczące produktów i usług, które nie będą dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do produktu lub usługi Rado nie oznacza, że produkt lub usługa będą dostępne w lokalizacji Użytkownika.

3. Zawartość użytkownika

3.1 Wszystko, co Użytkownik opublikuje w Witrynie internetowej (np. na forum lub w księdze gości) stanie się dostępne dla innych użytkowników. Należy więc przykładać uwagę do tego, co się publikuje i udostępnia innym użytkownikom.

3.2 Marka Rado nie rości sobie żadnych praw własności do tekstów, plików, obrazów, zdjęć, nagrań wideo, nagrań audio, dzieł autorskich ani do żadnych innych materiałów publikowanych przez Użytkownika („Zawartość użytkownika”) w Witrynie internetowej. Po opublikowaniu zawartości Użytkownik zachowa do niej wszystkie prawa i będzie mógł nadal wykorzystywać ją w dowolny sposób. Publikując Zawartość użytkownika w Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem Użytkownik udziela nam niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu, przenoszalnej, bezpłatnej i obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tej Zawartości użytkownika w Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem albo na stronach poświęconych Rado na platformach zewnętrznych (Facebook, Twitter itp.) do momentu, aż Użytkownik usunie Zawartość użytkownika z Witryny internetowej.

3.3 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) jest właścicielem Zawartości użytkownika, którą publikuje w Witrynie internetowej lub może w inny sposób udzielić licencji opisanej powyżej, oraz że (ii) poprzez zamieszczenie Zawartości użytkownika w Witrynie internetowej nie narusza przepisów prawa dotyczących prywatności ani ochrony wizerunku, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw przysługujących jakiejkolwiek osobie lub firmie.

3.4 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zawartość użytkownika opublikowaną przez siebie w Witrynie internetowej. Użytkownik nie może publikować, przekazywać ani udostępniać w Witrynie internetowej Zawartości użytkownika, których nie utworzył, lub na których publikację nie otrzymał pozwolenia. Rado nie zawsze weryfikuje Zawartość użytkownika przed jej opublikowaniem, a Zawartość użytkownika nie zawsze jest zgodna ze stanowiskiem marki Rado i obowiązującymi w niej zasadami. Rado nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących Zawartości użytkownika lub jej dokładności i wiarygodności, ani dotyczących materiałów lub informacji, które Użytkownik przekazuje innym użytkownikom. Zabronione jest publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, gorszących, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych, a także wszelkich materiałów, które mogłyby stanowić czyny, które zostałyby uznane za przestępstwo, stanowiłyby postawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszałyby jakiekolwiek przepisy prawa, albo które mogłyby zachęcać do takich czynów.

3.5 Witryna internetowa może umożliwić użytkownikom tworzenie kont pod warunkiem przekazania pewnych informacji. W takich przypadkach Użytkownik będzie musiał podać adres e-mail oraz wybrać hasło. Cała odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik zobowiązuje się, że nigdy nie będzie korzystał z kont, adresów e-mail ani haseł innych użytkowników oraz że nie będzie ujawniał swojego hasła żadnym podmiotom zewnętrznym. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas w przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z jego konta lub dostępu do hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie swojego konta.

3.6 Rado zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich informacji i materiałów opublikowanych lub przekazanych przez osoby naruszające niniejsze zasady, w tym do usuwania ofert dotyczących zegarków. Rado będzie w pełni współpracować ze wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości oraz pomagać w realizacji nakazów sądowych w przypadku, gdy otrzyma polecenie lub nakaz ujawnienia tożsamości osób publikujących takie informacje lub materiały.  

4. Prawa własności intelektualnej

4.1 Witryna internetowa wraz ze wszelkimi informacjami, tekstami, obrazami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo, projektami, grafiką, logotypami, symbolami, nazwami, oznaczeniami produktów i firm, a także wszelkim oprogramowaniem zawartym w Witrynie i wszystkimi innymi plikami oraz ich wyborem i rozmieszczeniem („Zawartość witryny”) podlega ochronie prawnej, a w szczególności prawom autorskim, znakom towarowym i prawom do wzoru należącym do marki Rado, jej jednostek stowarzyszonych lub jej licencjodawców, a wszelkie prawa do niej są zastrzeżone. Żadna Zawartość witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, osadzana w ramkach, powielana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana, przekazywana ani sprzedawana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie dotyczy to Zawartości użytkownika legalnie opublikowanej przez niego w Witrynie internetowej. Ponadto nie wolno kopiować żadnych treści cyfrowych do innych programów bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody od marki Rado.

4.2 Użytkownicy, którzy są uprawnieni do korzystania z Witryny internetowej, otrzymują ograniczoną licencję na korzystanie z Witryny internetowej oraz z Zawartości witryny, a także na pobieranie lub kopiowanie dowolnych fragmentów Zawartości witryny, do których uzyskali dostęp w odpowiedni sposób. Dotyczy to wyłącznie użytkowania w celach osobistych i niekomercyjnych. Warunkiem jest przestrzeganie praw autorskich i innych praw własności. Licencja podlega Warunkom użytkowania i nie obejmuje korzystania z wyszukiwania danych, robotów ani podobnych metod gromadzenia lub wyodrębniania danych. Oprócz własnej Zawartości użytkownika Użytkownik nie może przesyłać ani ponownie publikować Zawartości witryny w żadnej witrynie internetowej, intranetowej ani ekstranetowej, ani włączać jej do jakiejkolwiek innej bazy danych lub zestawienia, a jakiekolwiek inne wykorzystywanie Zawartości witryny jest surowo zabronione. Korzystanie z Witryny internetowej lub Zawartości witryny w sposób inny niż dozwolony w niniejszym dokumencie bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Rado jest surowo zabronione i będzie skutkować wycofaniem licencji przydzielonej w niniejszym dokumencie. Jakiekolwiek nieuprawnione użycie może również wiązać się z naruszeniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych, a także obowiązujących regulacji i ustaw dotyczących komunikacji. O ile nie zostanie to wyraźnie stwierdzone w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej.

4.3 Rado Watch Co. Ltd oraz inne znaki towarowe, logotypy, znaki, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne oznaczenia (zbiorczo zwane „Znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynie internetowej podlegają prawu ochrony znaków towarowych oraz innym prawom, które przysługują spółce Rado i jej jednostkom stowarzyszonym. Naszych znaków towarowych, w tym części znaków towarowych lub części nazw domen, nie wolno używać w powiązaniu z jakimikolwiek produktami lub usługami w sposób, który może wprowadzić w błąd. Nie wolno ich również kopiować, imitować ani wykorzystywać, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Rado. Wykorzystywanie/niewłaściwe wykorzystywanie Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie internetowej lub jakichkolwiek innych Zawartości witryny, z wyjątkiem sytuacji określonych w Warunkach użytkowania, jest surowo zabronione.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1 Chociaż marka Rado dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Witrynie internetowej były dokładne i aktualne, to nie udziela ona żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Zawartości witryny, która jest udostępniana „w stanie takim, w jakim się znajduje”. Przede wszystkim marka Rado nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z Zawartości witryny przez Użytkownika nie będzie naruszać praw podmiotów zewnętrznych, które nie są własnością marki Rado ani nie są z nią powiązane.

5.2 Rado nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych własności Użytkownika ani za zainfekowanie ich wirusami w wyniku uzyskania dostępu do Witryny internetowej, przeglądania jej lub korzystania z niej, a także pobierania z niej jakichkolwiek materiałów, danych, obrazów, filmów lub nagrań audio.

5.3 Rado zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia którejkolwiek lub wszystkich funkcji Witryny internetowej. Rado nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawieszenie lub wyłączenie którejkolwiek lub wszystkich funkcji Witryny internetowej, niezależnie od tego, czy jest to wynik działań lub zaniechań markii Rado, którejkolwiek z jej jednostek stowarzyszonych lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego.

5.4 W Zawartości witryny mogą występować nieścisłości techniczne lub błędy edytorskie. Rado zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek lub ulepszeń w Zawartości witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Łącza do i z innych witryn internetowych

6.1 Ponieważ marka Rado w żaden sposób nie kontroluje ani nie promuje żadnej z witryn, do których łącza można znaleźć w Witrynie internetowej i na których znajdują się łącza do Witryny internetowej i ponieważ nie weryfikuje części lub wszystkich tych witryn, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że marka Rado nie ponosi odpowiedzialności za zawartość którejkolwiek z zewnętrznych witryn lub innych witryn, do których łącza można znaleźć w Witrynie internetowej lub na których znajdują się łącza do Witryny internetowej. Odpowiedzialność za dostęp do zewnętrznych witryn internetowych i powiązanych łączami witryn zewnętrznych spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

6.2 Użytkownik na własne ryzyko przechodzi po łączach do Witryny internetowej, zewnętrznych witryn lub innych witryn. Użytkownik, który korzysta z łączy, rozumie, że na każdej z zewnętrznych witryn obowiązywać będą oświadczenia prawne i polityki prywatności, które mogą różnić się od tych obowiązujących w Rado. Jeśli Użytkownik chce zamieścić łącze do Witryny internetowej, może to zrobić tylko pod warunkiem, że użyje łącza do strony głównej, lecz nie dokona replikacji, i że spełni następujące warunki.

6.3 Osadzanie Witryny internetowej jako ramki w witrynach albo elementach witryn lub przez podmioty, które nie są częścią The Swatch Group Ltd., nie jest dozwolone. Zabronione jest również „hotlinkowanie” i wszelkie inne metody włączania części Witryny internetowej w witryny podmiotów niebędących częścią The Swatch Group Ltd.

7. Dostęp do usługi

7.1 Chociaż marka Rado dokłada wszelkich starań, aby Witryna internetowa była zawsze dostępna przez całą dobę, nie poniesie ona żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna będzie niedostępna o dowolnej porze przez dowolny czas.

7.2 Dostęp do Witryny internetowej może zostać czasowo i bez uprzedzenia zawieszony w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy systemu albo z przyczyn niezależnych od nas.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 W zakresie dozwolonym przez prawo, z wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub powstałych w wyniku rażących zaniedbań, marka Rado oraz wszystkie inne spółki należące do The Swatch Group Ltd., w tym kierownicy, członkowie zarządu, pracownicy, udziałowcy oraz agenci każdego z tych podmiotów wykluczają wszelką odpowiedzialność za wszelki zakres i rodzaj strat lub szkód, które mogą dotknąć Użytkownika lub podmiot zewnętrzny (w tym w szczególności wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody albo utratę dochodu, zysków, reputacji lub danych) w związku z Witryną internetową lub w z związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub ze skutkami korzystania z Witryny internetowej, z wszelkich witryn internetowych powiązanych z Witryną internetową łączami lub z materiałami na nich zawartymi, w tym w szczególności ze stratami lub uszkodzeniami spowodowanymi przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność Użytkownika w związku z dostępem do Witryny internetowej, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej albo pobieraniem jakichkolwiek materiałów z Witryny internetowej lub ze stron internetowych powiązanych z Witryną łączami.

9. Prywatność

9.1 Szanujemy prywatność Użytkownika i przywiązujemy wagę do ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

10. Pozostałe

10.1 Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez markę Rado jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w Warunkach użytkowania nie będzie oznaczało zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły punktów zawartych w Warunkach użytkowania dodano wyłącznie dla wygody i nie mają one żadnych skutków prawnych ani umownych. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych zawartych tu postanowień.

10.2 Warunki użytkowania podlegają prawu szwajcarskiemu i podlegają interpretacji zgodnie z nim, bez względu na jakiekolwiek normy kolizyjne lub Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania i korzystania przez Użytkownika z Witryny internetowej będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w miejscu siedziby spółki Rado (obecnie Lengnau, Szwajcaria), zgodnie z naszym prawem do ścigania Użytkownika w miejscu jego zamieszkania.

10.3 W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do niniejszych Warunków użytkowania należy pisać na adres:

Rado Watch Co. Ltd.
Bielstrasse 45
2543 Lengnau
Szwajcaria

lub na adres e-mail: contact@rado.com.